Vpisni pogoji Zasebnega vrtca Viljem Julijan

SPLOŠNA DOLOČILA:
Vpisni pogoji in navodila za organizacijo (v nadaljevanju “Vpisni pogoji”) vrtec Viljem Julijan so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta vrtec Viljem Julijan in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik programa (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem vadbenem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni v prijavnici oz. pogodbi.

PRIJAVA:

Udeleženec programa se lahko prijavi na vadbo, ki ga organizira vrtec Viljem Julijan, na sedežu podjetja, preko telefona, e-prijavnice ali elektronske pošte. vrtec Viljem Julijan glede na udeleženčevo povpraševanje pošlje po e-pošti ali po pošti ( v kolikor e-pošta ni na voljo) prijavnico oz. pogodbo, le-ta pa izpolnjena in poslana nazaj na naslov vrtec Viljem Julijan služi tudi kot potrdilo o rezervaciji. Ob prijavi je udeleženec dolžan navesti vse zahtevane podatke ter plačati obrok ob vpisu. Pogodba-prijavnica se šteje za sklenjeno z dnem, ko jo podpišeta vrtec Viljem Julijan in udeleženec.

Za zavezujočo prijavo se poleg zgoraj navedenih načinov potrditve udeležbe šteje tudi udeleženčev prihod na vadbo brez vrnjene prijavnice ali brez plačila prijavnine, če je delno ali v celoti koristil vadbo oz. program.

PROGRAM DELA:

Program dela v okviru obiskovane vadbe je objavljen na spletni strani www.vrtec-viljemjulijan.si, hkrati pa ga vrtec Viljem Julijan na željo udeleženca po potrebi in glede na dodatna vprašanja ali situacijo na vadbi obrazloži tudi po telefonu ali preko e-pošte ter preko informacij, ki jih v ustni obliki posreduje predstavnik organizatorja programa na udeleženčevi prvi učni uri. Možna so odstopanja od programa glede na realno stanje, ki se pokaže na licu mesta ob poteku vadbe in v zvezi s tem lahko prihaja do smiselnih sprememb. Udeležba vadečih na posameznem programu lahko odstopa od glavnine vadečih v skupini, v kolikor vrtec Viljem Julijan oceni, da je to smotrno in smiselno glede starost, sposobnosti in morebitne omejitve.

CENE IN PLAČILO STORITEV:

Cene storitev vrtec Viljem Julijan so določene s programom, lokacijo vadbe, vrsto, obliko in pogostostjo vadbe ter veljajo od dneva objave programa, opredeljene pa so v prijavnici/pogodbi. vrtec Viljem Julijan si pridržuje pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

V primeru obročnega plačila (3-8 obrokov) se končna cena programa zviša za 6% glede na osnovno ceno programa.

Objavljene cene, po katerih se udeleženec in vrtec Viljem Julijan dogovorita za sodelovanje in za katere se sklene pogodba-prijavnica, se lahko za druge udeležence v enakem ali istem programu naknadno zvišajo ali znižajo (last minute, first minute, posebna ponudba…), vendar to ne spremeni obojestransko dogovorjene cene med udeležencem in vrtcom Viljem Julijan.

Udeleženec se v primeru obročnega odplačevanja, neodvisno od udeležbe in trajanja programa, zavezuje poravnati vse obroke v celoti ter v rokih, navedenih v tej pogodbi/prijavnici, v nasprotnem ima vrtec Viljem Julijan pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in neplačan(e) obrok(e) oz. obveznost po tej pogodbi/prijavnici sodno izterjati.

Udeleženec ima ob začetku obiskovanja programa na voljo dve (2) poskusni učni uri, ki sta finančno opredeljeni kot »obrok ob vpisu«. V primeru prejete pisne odpovedi po poteku poskusnih dveh (2) ur najkasneje do naslednje zaporedne učne ure, izvajalec od udeleženca programa ne bo terjal nadaljnjih plačil. Prvi obrok ob vpisu se NE vrača in služi kot vpis v program, rezervacija mesta ter krije finančne stroške vpisa, administrativne stroške ter organizacijske stroške.

POPUSTI:

Morebitni popust se prizna (popust se vedno obračuna na cenejši program):

– drugemu in vsakemu naslednjemu otroku iz iste družine, vpisanemu v celoletni program v isti sezoni.

– v primeru, da je otrok vpisan v dva celoletna programa, se prizna popust na drugi oz. cenejši celoletni program,

– popusti se obračunajo pri plačilu zadnjega obroka in se med seboj ne seštevajo. Popust se izračuna na osnovno ceno tečaja.

Višina morebitnega popusta je opredeljena na prijavnici/pogodbi.

ODSTOPI IN VRAČILA:

Udeleženec lahko v vsakem trenutku iz kakršnegakoli razloga odstopi od programa. Kot dan odpovedi se šteje dan, ko je vrtec Viljem Julijan prejel pisno odpoved po pošti (priporočeno) ali elektronski pošti /(zahtevano potrdilo, da je prejemnik e-pošte sporočilo prejel). V tem primeru za odstop in vračilo veljajo vpisni pogoji ter pogoji, zapisani na prijavnici / pogodbi. vrtec Viljem Julijan bo udeležencu bodisi na njegov TRR vrnil znesek v višini, opredeljeni v prijavnici/pogodbi, bodisi izdal dobropis v višini, opredeljeni v prijavnici/pogodbi za neizkoriščen del programa. Udeleženec programa pa se obvezuje poravnati vse obveznosti do trenutka odpovedi oz. izpisa udeleženca iz programa.

Skladno s pogoji s prijavnice/pogodbe vrtec Viljem Julijan udeležencu v primeru odstopa zaračuna odstopnino v višini, opredeljeni v prijavnici/pogodbi.

Dobropis je unovčljiv na programih, zapisanih na dobropisu, v istem šolskem letu in prvem naslednjem šolskem letu in NI prenosljiv na drugo osebo ali izplačljiv v denarju oz. kakorkoli drugače kot v obliki obiskovanja programa, opredeljenega v dobropisu.

NADOMEŠČANJE ZAMUJENIH UČNIH UR:

vrtec Viljem Julijan nudi udeležencu programa možnost, da v primeru odsotnosti zamujene učne ure (skupaj največ 5 učnih ur) nadomesti v drugih razpoložljivih terminih, v kolikor so le-ti na voljo.

Nadomeščanje posamezne učne ure se lahko izvede najkasneje v 8-ih dneh od posameznega dneva odsotnosti udeleženca na izbranem programu ne glede na razlog manjkanja, razen če gre za odsotnost in zdravstvenih razlogov in za to obstaja zdravniško potrdilo. V tem primeru se za datume nadomeščanja medsebojno dogovorita udeleženec in vrtec Viljem Julijan. V primeru, da udeleženec zamujenih učnih ur ne nadomesti, to ni razlog za povračilo zamujenih učnih ur v finančni obliki oz. vračilu v denarni obliki.

SPLOŠNE DOLOČBE:

– prvi obrok in morebitna ostala predplačila se plačniku brezobrestno vrne v celoti, če na program, na katerega se udeleženec prijavlja, ne bi bilo prijavljenih dovolj udeležencev in programa zaradi tega ne bi bilo mogoče izvesti.

– v primeru višje sile, organizacijskih ovir ali okvare bazena oz. športnega objekta, kjer se vadba izvaja, se program lahko podaljša in izvede najkasneje do konca šolskega leta. V kolikor kljub podaljšanju programa ne bo mogoče izvesti v celoti, bo izvajalec vrnil naročniku sorazmeren delež neizkoriščenega dela programa ali mu ponudil ustrezne nadomestne rešitve. Sorazmerni delež se izračuna na osnovno ceno programa.

– Udeleženec je dolžan na izbrani program priti 10min pred pričetkom.

– v primeru povečanja stroška prostorskih kapacitet za več kot 5% si izvajalec pridružuje pravico do uskladitve cen programa.

– vsak udeleženec oz. starši ali skrbnik prejme en izvod pogodbe/prijavnice.

– vse spore bosta stranki reševali sporazumno.

– v primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete.

S podpisom prijavnice/pogodbe oz. obiskovanjem programa udeleženec dovoljuje objavo slikovnega ali video gradiva, ki nastane pri izvedbi programov vrtca Viljem Julijan, na spletni straneh vrtec Viljem Julijan ter na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram…)

IZJAVA O ZASEBNOSTI:

1. vrtec Viljem Julijan obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno
zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Vrtec bo osebne podatke uporabil
izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo
razkril nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega
organa ob podani zakonski podlagi.

2. Hramba podatkov
Vrtec hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni
podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.
Vrtec hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še pet let od izpolnitve
pogodbe na pogodbeni podlagi. Podatke o zdravstvenih posebnostih vrtec obdeluje na
podlagi vaše privolitve za namene izvajanja pogodbe do vašega preklica, vendar najdlje pet
let od izpolnitve pogodbe. Vrtec obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega
oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Vrtec lahko svojo dejavnost
oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah vrtca tudi na podlagi zakonitih
upravičenih interesov vrtca, ki temeljijo na privolitvah posameznikov ali na podlagi nakupa.
Vrtec lahko v nekaterih primerih vaše podatke posreduje tudi drugim podjetjem z namenom
izvedbe dogovorjene storitve kot na primer hotelom, prenočiščem in ponudnikom prevozov.
Vrtec hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta,
na katerega se nanašajo računi.
Podatke, ki jih posredujete vrtcu Viljem Julijan na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete.
Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim
preklicem.
3. Vaše pravice
Vrtec skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:
 pravico od vrtca zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
 pravico od vrtca pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 pravico, da vrtec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v
zvezi z njim;
 pravico, da vrtec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z
njim, razen če je podlaga zakon;
 pravico, da vrtecomeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga zakon;
 pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval vrtcu, v
strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke
posreduje drugemu upravljavcu ali od vrtca zahteva da posreduje te podatke
neposredno.
 pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je
podlaga pogodba ali zakon.

4. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva
Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri vrtcu Viljem Julijan. Vrtec lahko
zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Vrtec mora o zahtevi
posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu
zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju
zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora vrtec obvestiti posameznika, posameznik
pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah
posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo,
lahko vrtec s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug
dogovorjen način zahteva, da vrtec trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače
obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Vrtec v primeru iz
prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen
neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način
obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo.
Če posameznik po prejeti odločitvi vrtca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso
osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko
pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri vrtcu vloži obrazložen
ugovor v roku petnajstih dni. Vrtec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih
delovnih dneh. Če vrtec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri
Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.
V postopku pritožbe zoper odločitev vrtca po tem delu zakona odloča Informacijski
pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v
primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni
dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

5. Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Vrtec lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa
obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami
Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici/pogodbi resnični, podani prostovoljno in da je pogodba/prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženec programa prostovoljno, izrecno soglaša in dovoljuje, da vrtec Viljem JulijanA osebne podatke na tej prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti po tej pogodbi/prijavnici ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja vrtca Viljem Julijan.

Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do mojega preklica oz. največ 5 let ter izjavljam, da sem seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1.

Udeleženec se zavezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov, ki izhajajo iz te prijavnice/pogodbe.

Šentjur, junij 2019