ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE

V našem vrtcu poteka projekt zgodnjega učenja angleščine za otroke, ki se izvaja s strani najvišje strokovne usposobljenosti naše ekipe v znanju tujega jezika.
Poteka program angleščine, ki se izvaja enkrat tedensko v trajanju 60 minut.

Cilji projekta:

– Otrok se ob dejavnosti zabava in vzljubi angleški jezik.
– Otrok si dovoli izraziti se in postavljati vprašanja.
– Otroku dati zavedanje vrednosti, zaupanje vase, spoštovanje do sebe in drugih in s tem možnost, da si pridobiva znanje skozi ustvarjalnost, kjer je spoštljiv odnos na prvem mestu.
– Otrok pridobiva aktivno znanje angleškega jezika skozi interaktivne pristope poučevanja: gibanje, likovno ustvarjanje, ples, glasba, video …

POLETNE VODNE IGRARIJE

Cilji in vsebine dejavnosti v projektu POLETNE VODNE IGRARIJE izhajajo s področja GIBANJA nacionalnega predšolskega dokumenta Kurikuluma za vrtce.

Poudarek projekta je na:

– uresničevanju otrokove osnovne potrebe po gibanju in igri, kar poteka v bazenu v vodi in ob njej,
– spodbujanju naravnih oblik gibanja (hoje, plazenja in lazenja) po nizki vodi v bazenu, kar vzporedno otrokom daje nove spretnosti gibanja v vodi, odkrivanja in spoznavanja osnovnih lastnosti in zakonitosti vode,
– igranju zabavnih elementarnih in štafetnih iger v bazenu, razvijanja spoštovanja pravil.

Otrokom omogočamo in jih spodbujamo k različnim dejavnostim in igri v vodi ter ob njej, s tem pa razvijajo gibalne sposobnosti ter usvojijo nekatere gibalne koncepte oziroma sheme gibanja v vodi.

MALI NARAVOSLOVNI RAZISKOVALEC

Projekt Mali naravoslovni raziskovalec s svojimi vsebinami in cilji izhaja s področja narave, ki ga zajema nacionalni dokument Kurikulum za vrtce.

Poudarek projekta je:

– Postopno razvijanje naravoslovnih pojmov, naravoslovnega mišljenja, sklepanja, zmožnosti uvidevanja in reševanja problemov, postavljanje hipotez in klasificiranja. Vse to je osnova znanstvene metode v naravoslovju, vendar pa poteka pri otroku spontano, nezavedno, skozi zabavo in igro.
– Otroci v tem projektu izven vrtca kot tudi v vrtcu preko igre in zabave aktivno raziskujejo pojave, ki jih zanimajo.
– Otroci snovi in telesa izpostavljajo različnim okoliščinam; segrevanju, mešanju, raztapljanju, osvetljevanju, zatemnjevanju ter spoznavajo, kako se stvari spreminjajo.

ŽIVLJENJE Z ŽIVALMI IN NARAVO

V projektu sledimo ciljem in izhodiščem s področja narave iz nacionalnega dokumenta za predšolsko vzgojo Kurikuluma za vrtce. Otroci med celoletnim bivanjem v vrtcu obiskujejo posestvo v Dramljah, kjer se na veliki površini razprostirata prostrani travnik in gozd, otroci imajo ves čas možnost obiska domačih živali, s katerimi se v tem projektu tudi aktivno spoznavajo.

Poudarek projekta je na:
– razvijanju spoštljivega odnosa do vseh živih bitij in narave,
– spoznavanju naravnega okolja in aktivnega zavzemanja za njegovo ohranitev,
– spoznavanju, kaj vse nam lahko ponuja narava, kako si lahko sami pridelamo hrano,
– pridobivanju izkušenj z domačimi živalmi, ravnanju z njimi, spoznavanju, kaj potrebujejo za svoje življenje in bivanje,
– raziskovanju travnika in gozda, oblikovanju igralnih kotičkov v gozdu in na travniku,
– doživljanju ugodja ob živalih in v naravi ter ob tem ozaveščati odgovoren odnos do sebe in življenjskega prostora, v katerem bivamo.

Z DROBNIMI KORAKI PO SLOVENIJI

Projekt zasleduje cilje nacionalnega dokumenta za predšolsko vzgojo Kurikuluma za vrtce s področja DRUŽBE in UMETNOSTI.

Projekt Z DROBNIMI KORAKI PO SLOVENIJI otrokom ponuja:

– Spoznavanje svojega domačega kraja, njegove zgodovine, njegovih kulturnih znamenitosti, naravnih znamenitosti, ustanov in ljudi.
– Spoznavanje širšega družbenega okolja, njegovih kulturnih znamenitosti, zgodovine z izleti v različne kraje po Sloveniji.
– Obisk največjih kulturno-umetniških hiš v Sloveniji: obisk Državnega zbora RS, Hiše kulture.
– Obisk in ogled predstav v Operi balet v Mariboru ali Ljubljani, kjer si otroci ogledajo skrbno izbrane glasbeno-plesne prestave, primerne njihovi razvojni stopnji dojemanja in doživljanja.
– Obiskovanje muzejev v domačem kraju in po Sloveniji ter s tem širiti znanje o življenju v preteklosti (Železniški muzej Šentjur, Ipavčeva hiša Šentjur, Hermanov brlog Celje, Muzej novejše zgodovine Celje …).
– Obiskovanje naravnih znamenitosti in naravnega ekosistema otoka z njegovimi raznolikimi živalmi (obisk Rajskega otoka pri Blagovni).
– Raziskovalne obiske parkov z živalmi (Živalski vrt Ljubljana, Terarij – Akvarij Maribor).
– Izlete in potovanja z vlakom in avtobusom, kar otrokom daje še posebej nove in nepozabne dogodivščine.

STOP OBREKOVANJU

Cilji, katerim sledimo v projektu STOP OBREKOVANJU, izhajajo iz Deklaracije o načelih strpnosti in Deklaracije Stop obrekovanju. Prav tako nam je izhodišče za izvajanje projekta eno izmed načel nacionalnega dokumenta za predšolsko vzgojo Kurikuluma za vrtce – načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki, ki obvezuje izvajanje predšolske vzgoje k ustvarjanju okolja, v katerem imajo otroci možnost enakovrednih pogojev za svoj optimalni razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo.
V Izobraževalnem centru Eksena smo skozi naša dolgoletna izobraževanja, predavanja, seminarje, delo z ljudmi in človekoljubne projekte prišli do spoznanja, da je obrekovanje, ki je nekaj vsakdanjega in splošno razširjenega, resna oblika nestrpnosti in agresije, ki je nezadostno prepoznana in premalo naslovljena.

Cilj projekta:
– prispevati k zmanjševanju pojavnosti obrekovanja med otroki ter s tem zagotoviti otrokom varno okolje, kjer so spoštovane njihove osnovne pravice – pravica do varnega okolja, ljubezni in sprejetosti.

Vir: Izobraževalni center Eksena, projekt Stop obrekovanju.

SRČNA PISMA ZA OTROKE Z REDKIMI BOLEZNIMI

Svetovni dan redkih bolezni ima v našem vrtcu posebno mesto. Ob tem dnevu otroci spoznavajo pomen drugačnosti ter razvijajo spoštljiv in strpen odnos do vseh otrok z redkimi boleznimi in ozaveščajo to, kar je v viziji našega vrtca – da smo vredni že samo zato, ker obstajamo.

Otroci v projektu z naslovom »Vreden sem že samo zato, ker obstajam« skozi skrbno pripravljene dejavnosti:
– pridobivajo znanja o redkih boleznih,
– ozaveščajo pomen podpore, sočutja, razumevanja in spoštovanja,
– prihajajo do sprejemanja različnosti, drugačnosti,
– ter dajo priznanje vrednosti obstoja življenja, ki je neprecenljivo, saj je vsak človek “vreden že samo zato, ker obstaja”.

V podporo malim borcem in njihovim družinam otroci izdelujejo risbe in SRČNA PISMA PODPORE ter tako prispevajo svojo kapljico ljubezni in sočutja za otroke z redkimi boleznimi.

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI

Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (npr. sprejemanje in razumevanje različnosti; spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi), Kurikuluma za vrtce in Agende OZN 2030 (npr. zavezanost k spodbujanju strpnosti in medsebojnega spoštovanja).
Projekt podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije (človekove pravice in temeljne svoboščine) ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic, kot so opredeljene v Splošni deklaraciji človekovih pravic (OZN), Deklaraciji in Konvenciji o otrokovih pravicah (OZN) in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

NAMEN PROJEKTA:
– Otrokom dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen strpnosti in spoznajo problematiko nestrpnosti.
– Otroke spodbuditi, da se še bolj zavedajo pomena strpnosti in da razmišljajo, kaj prinaša nestrpnost, kakšne so torej posledice nestrpnosti.
– Ozaveščanje otrok o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

Vir: Izobraževalni center Eksena – Človekoljubni projekt za vrtce, osnovne in srednje šole, vabilo za sodelovanje v človekoljubnem nepridobitnem projektu MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2019/2020.