Program našega vrtca

V našem vrtcu izvajamo dnevni program predšolske vzgoje, ki traja od 6 do 9 ur in ga določa Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 25/2008, 14. 3. 2008). Program uresničujejo strokovni delavci, njihova sočasna prisotnost v oddelku je določena z zakonom, dolžina sočasnosti pa je odvisna od strukture oddelka in starosti otrok.

  • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,

  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,

  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,

  • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,

  • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,

  • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,

  • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,

  • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in

  • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Strokovna podlaga

Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v našem vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki je bil sprejet marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

V njem so predstavljeni cilji Kurikuluma za vrtce in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju in učenju predšolskega otroka ter globalni cilji, iz katerih so izpeljani cilji posameznih področjih:

– gibanje,
– jezik,
– umetnost,
– matematika,
– družba,
– narava.

Predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih v Kurikulumu za vrtce pa ta področja med seboj povežejo in se ob otrokovi aktivni vlogi med seboj prepletajo.

Načrtovanje vsebin in globalnih ciljev posameznih področij se prilagajajo glede na starost, razvojno stopnjo posameznega otroka ter upoštevanju njegovih potreb in želja, zato dajemo velik poudarek individualnemu pristopu k otroku.