Projekt: Nova učna okolja v mestu in na podeželju

Prijavitelj: Xena d.o.o., PE ZASEBNI VRTEC VILJEM JULIJAN
Partnerji: Rajski otok d.o.o., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Društvo Eksena
Obdobje trajanja: 1.3.2021 – 30.9.2022
Celotna vrednost operacije: 64.700,68 €
Pričakovani znesek javne podpore: 49.964,99 €

Cilji in aktivnosti projekta:

Namen operacije je razvoj in vzpostavitev dodatne infrastrukture za izvajanje dejavnosti na področju predšolske vzgoje in izobraževanja (eno notranje učno okolje v obliki oddelka v vrtcu) ter prostočasnih in drugih aktivnosti (tri učna okolja na prostem) za otroke, mlade, družine in starejše na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Predmet operacije je vpeljava inovativnega pristopa za doseganje večje vključitve ranljivih skupin (otroci, mladi in starejši) na področju samooskrbe, varovanja okolja in ohranjanja narave na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. S projektom želimo prispevati k izkustvenemu in doživljajskemu učenju otrok, mladine, pa tudi starejših na področju kmetijstva, narave in pridelave zdrave hrane. Dolgoročno želimo s projektom doseči povečanje lokalne prehranske samooskrbe, povečanje lokalne pridelave in porabe na lokalnih trgih ter povečano prehranjevanje otrok z lokalno pridelano hrano.

Prijavitelj projekta Xena d.o.o., PE Zasebni vrtec Viljem Julijan bo v sodelovanju s partnerji Kmetijsko – gozdarska Zbornico Slovenije – Zavod Celje, Društvom Eksena ter podjetjem Rajski otok d.o.o. razvil štiri programe izkustvenega učenja in vzpostavil štiri nova učna okolja v mestu Šentjur in na podeželju v Občini Šentjur, ki bodo temeljila na razvijanju pozitivnega odnosa ranljivih skupin do narave in lokalno pridelane hrane ter izobraževanju za lastno pridelavo hrane (samooskrbo).
Glavni rezultat projekta – štirje programi izkustvenega učenja in štiri nova učna okolja v mestu in na podeželju – bodo javno dostopni vsem zainteresiranim prebivalcem Občine Šentjur in širšega območja LAS »Od Pohorja do Bohorja« ter vsem drugim obiskovalcem. Udeleženci novih učnih okolij bodo tako individualni uporabniki (otroci, mladi, družine, starejši, posamezniki), kot institucije, ki združujejo te ciljne skupine (vrtec, osnovne šole, športna društva, taborniki, skavti, upokojenska društva, društva, ki povezujejo pripadnike drugih ranljivih skupin). Z operacijo bomo okrepili in bogatili raznolikost in kvaliteto življenja v mestu in občini Šentjur ter širši okolici, saj gre za nove vsebine, ki na širšem območju še niso dostopne. Hkrati bomo prispevali k učinkoviti rabi virov in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, saj bomo z vzpostavljenim življenjskim ciklom hrane v operaciji spodbudili nizkoogljično skupnost in skupnost brez odpadkov, ki je temelj krožnega gospodarstva.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: www.program-podezelja.si.