Domov2024-01-11T06:49:10+00:00

Cena za enega otroka že od 162 € na mesec. Drugi otrok je brezplačen!

Video predstavitev

Vrtec Viljem Julijan v Šentjurju

❤️ Projekt zgodnjega učenja tujega jezika – angleščine

❤️ Odnos do otrok nam je na prvem mestu.

❤️ POPOLNOMA NOV OTROŠKI IGRALNI PARK – 800 m2

❤️ Vrtec ima posestvo v prelepem okolju v Dramljah, obdanem s travniki in z gozdovi, kjer imajo otroci DOSTOP DO NARAVE IN ŽIVALI.

❤️ Kakovostna uravnotežena prehrana

❤️ Nadstandardna notranja površina vrtca – VEČ KOT 250 m2

❤️ Otroška garderoba z nadstandardno veliko površino prostora za urejanje.

❤️ Uresničujemo otrokove pravice – s poudarkom na pravici do ljubezni in sprejetja.

❤️ Strokovna podlaga za vzgojno-izobraževalno delo v našem vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce.

❤️ Vsem otrokom, njihovim staršem ter zaposlenim nudimo varno in prijazno okolje z uresničevanjem Deklaracije o načelih strpnosti in Deklaracije Stop obrekovanju.

❤️ Vzgajamo otroka k zdravemu načinu življenja in mu omogočamo veliko športno-gibalnih aktivnosti.

❤️ Spodbujamo različne dejavnosti otrok in smotrno prispevamo k otrokovemu telesnemu in duševnemu razvoju.

Novice

Video novice

Foto utrinki

Vrtec Viljem Julijan v Šentjurju

Naše poslanstvo

Uresničevanje otrokovih pravic, s poudarkom na pravici do ljubezni in sprejetja.

Omogočanje vsakemu otroku, da se razvija v ustvarjalnega človeka, ki je uspešen, brez da je uničevalen.

Vsem otrokom, njihovim staršem ter zaposlenim nuditi varno in prijazno okolje z uresničevanjem Deklaracije o načelih strpnosti in Deklaracije Stop obrekovanju.

Vzgajati otroka k zdravemu načinu življenja in mu omogočiti veliko športno-gibalnih aktivnosti.

Spodbujati različne dejavnosti otrok in smotrno prispevati k otrokovemu telesnemu in duševnemu razvoju.

Zavzemati se za partnerski odnos s starši in spodbujati pozitivno klimo in komunikacijo.

Program našega vrtca Viljem Julijan

V našem vrtcu izvajamo dnevni program predšolske vzgoje, ki traja od 6 do 9 ur in ga določa Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 25/2008, 14. 3. 2008). Program uresničujejo strokovni delavci, njihova sočasna prisotnost v oddelku je določena z zakonom, dolžina sočasnosti pa je odvisna od strukture oddelka in starosti otrok.

  • Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih.

  • Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah.

  • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja.

  • Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja.

  • Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja.

  • Spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja.

  • Posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja.

  • Spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja.

  • Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Nadstandard Zasebnega vrtca Viljem Julijan

Nadstandard našega vrtca predstavlja izjemno velika površina igralnice, ki daje otrokom široko možnost gibanja in ustvarjalnosti.

Površina igralnice v vrtcu mora po zakonu (Uradni l. RS št. 73/2000) imeti najmanj 50 m2 in ne sme biti manjša od 42 m2.
Površina našega vrtca zajema kar 253 m2 igralne površine.
V to je vključena površina večnamenskega prostora s 150 m2 in površina igralnice, ki zajema kar 114 m2.

Ob vstopu v naš vrtec je otroška garderoba z nadstandardno veliko površino prostora za urejanje. Otroku to daje možnost, da se lahko počuti udobno, ob tem ko poskrbi zase, s tem pa posledično razvija svojo samostojnost in odgovornost do svojih stvari.

Vrtec ima svoj otroški igralni parkPravljično deželo Vile Eksene – z inovativnimi večnamenskimi igrali,
ki so prilagojena za najmlajše kot tudi za najstarejše predšolske otroke na površini 800 m2.

Naš vrtec ima ob svojih prelepih prostorih igralnice, garderobe in večnamenskega prostora še dodatno boniteto,
ki prispeva k celostnem razvoju predšolskega otroka.

Ta boniteta je naše posestvo v Dramljah v prelepem naravnem okolju, kjer imajo otroci neposreden dostop do živali in narave. Takšen dostop do narave in živali otrokom omogoča, da intenzivneje razvijajo spoštljiv odnos do narave in živali ter spoznavajo, kaj je potrebno za ohranitev zdrave narave in okolja, v kateri živijo.

Posebnosti našega vrtca

Med bivanjem v vrtcu ponujamo otrokom različne obogatitvene dejavnosti, ki jih načrtujejo in izvajajo strokovni delavci:

Obogatitvene dejavnosti, ki se izvajajo v dopoldanskem času in se dodatno plačujejo (vstopnine, prevozi):

Vabljeni k vpisu

Starši lahko vpišete otroka osebno na sedežu vrtca, kjer izpolnite vlogo za vpis.
V vrtec vpisujemo in sprejemamo novince vse leto na podlagi prijav in prostih mest.
Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev,
če starši ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
S podpisom pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Ob prvem prihodu otroka v vrtec morate starši vrtcu predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Da bo otrokov vstop v vrtec prijaznejši, vam omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec.

Go to Top